Nghĩa mới của “Linh” (động từ)

Nghĩa mới của “Linh” (động từ)