mintran:

The design of this guitar is killing me.

Cây đàn này có giá tới… $30,000 :x

mintran:

The design of this guitar is killing me.

Cây đàn này có giá tới… $30,000 :x

Notes

  1. chiphu reblogged this from mintran and added:
    Cây đàn này có giá tới… $30,000 :x
  2. mintran posted this